Wonen in Hilko

Nieuwbouwlocatie HILKO, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam
Samen met woningstichting Rochdale ontwikkelt AM circa 100 woningen waar comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen centraal staat.

Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek HILKO en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe inclusieve woonbuurt. Onder inclusief verstaan we hier een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

Langs de Zaan verrijzen mooie duurzame gebouwen, eengezinswoningen en appartementen. In het gebied tussen de Oostzijde en de Cornelis van Uitgeeststraat is ruimte voor grondgebonden koopwoningen met een tuin en enkele sociale huurappartementen van woningstichting Rochdale.

Aan de Zaan wordt een aantrekkelijke groene openbare ruimte gecreëerd die voor iedereen te gebruiken is. De oude schoorsteen van HILKO is een gemeentelijk monument dat behouden blijft. Rondom deze karakteristieke schoorsteen willen we ruimte creëren voor (creatieve) bedrijvigheid, kleinschalige horeca of een buurtwinkel.

Bij de transformatie van de Kogerveldwijk, waar HILKO onderdeel van uitmaakt, wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Alle nieuwe woningen wekken energie op voor eigen gebruik en de gehele wijk is in de toekomst klimaatadaptief. Dat betekent dat wateroverlast en hittestress zo veel als mogelijk wordt voorkomen.
Tevens zetten we hoog in op  duurzame mobiliteit met deelauto’s, -[bak]fietsen en - scooters. 

Voorlopige situatietekening

Denkt u mee over de ontwikkeling van HILKO?
Wij willen graag samen met u, de toekomstige bewoners, nadenken over dit bijzondere stedenbouwkundig plan voor HILKO in Zaandam. Voor wij verder gaan met de ontwikkeling van deze nieuwe woonlocatie willen wij weten of én hoe u, de uiteindelijke bewoner, hier zou willen wonen.

Om ervoor te zorgen dat u zich straks daadwerkelijk thuis gaat voelen in uw toekomstige buurt en woning, hebben wij uw input nodig.
Daarom hebben wij een enquête opgesteld met vragen over uw voorkeuren. De uitkomsten van deze enquête nemen wij mee in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en later in de uitwerking van de woningtypologieën en architectuur.
Op deze manier kunnen wij optimaal rekening houden met uw specifieke woonwensen en hoe u graag wilt wonen.

Meld u aan als belangstellende en vul de enquête in!